دستگاه و نرم افزار های  حضورغیاب

.

.

.

اثرانگشت ، کارت و …