بلاگ

بلاگ

استفاده از pushvideo راه حلی مناسب جهت بکارگیری bms

دسته‌بندی نشده

شرکتavtechبه عنوان برترین برنددرتایوان باارائه خلاقیتی منحصربه فردباتلفیق دستگاه های اخطاردهنده خارجی وpush video راه حل های منحصربه فردی رابه عنوان bmsارائه داده است.
درسالهای اخیرتنها راه اگاهی ازوقایع اتفاق افتاده برای صاحبان اموال واملاک ایمیل واس ام اس هایی بودکه یادر بین راه مفقود میشد ویابه خاطرشرایط مختلف به دست انهانمی رسید ویااگرهم می رسیدوچک میشددیگرکارازکارگذشته بودوسارقان وخرابکاران فرسنگ هاازمحل حادثه فاصله گرفته بودند.تااینکه شرکت avtechبه عنوان برترین برند درتایوان همانند گذشته باارائه خلاقیتی منحصربه فرد push videoرابه دنیای ipوانالوگ معرفی کرد.خاصیتی که به عنوان بهترین محافظ برای دارایی شمابه شمارمی رود.
شرکت avtechباطراحی نرم افزارپرطرفدار eagle eyesونصب ان برروی گوشی تلفن همراه وامکان اتصال به محصولاتی که ازقابلیت push video پشتیبانی می کنند قادراست این امکان رابه شما بدهد که درست 5ثانیه بعد ازوقوع حادثه فیلمی کوتاه رابرروی گوشی تلفن همراه خوددرهرزمان وهرمکانی که هستیدمشاهده کنید وبهترین وکارامدترین تصمیم رادران لحظه اتخاذ نمایید.
این قابلیت ساده امامنحصربه فردبرروی بستراینترنت امروزی ایران به راحتی قابل استفاده است ونیازی به هزینه اضافی برای پهنای باند بیشترندارد.درحال حاضرنرم افزارeagle eyes توسط تعدادزیادی ازکاربران ایرانی مورداستفاده است ودرضمن قابلیت ارشیوکردن فیلم های ضبط شده برروی گوشی به کاربراین امکان را می دهدکه درهرزمان که خواست به بایگانی خوددسترسی کامل وخصوصی داشته باشد.
اگربخواهیم به کارایی های این قابلیت منحصربه فردبپردازیم به عنوان بارزترین موردمی توان ازکاهش هزینه های کنترلی درbms{خانه هوشمند}وداشتن کیفیت عالی ومنحصربه فرد ان نام برد.ازانجاییکه بکارگیری سیستم های مدیریت ساختمان بایدفاقدپیچیدگی های فنی بوده وبه سادگی توسط کاربرانجام پذیر ،امروزه اغلب تولیدکنندگان سیستم های مدیریت ساختمان ،نرم افزارهای گرافیکی کاربرپسندی راجهت کنترل سیستم ها ارائه می دهند.نرم افزارهای مربوطه بااستفاده ازاشیا گرافیکی مختلف ،کنترل همه جانبه ساختمان رابه راحتی دردسترس قرارمی دهند.
ایجادمحیطی مطلوب برای افرادحاضردرساختمان
استفاده بهینه ازتجهیزات وافزایش عمرمفیدانها
ارائه سیستم کنترلی باقابلیت برنامه ریزی زمانی عملکرد
کاهش چشمگیرهزینه های مربوط به نگهداری وتعمیرات
بهینه سازی وصرفه جویی درمصرف انرژی
عدم نیازبه پیمانکاردائمی ساختمان
امکان مانیتورینگ وکنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک pc،موبایل یااینترنت
باتوجه به یکپارچه سازی مدیریت تاسیسات وسیستمهای مختلف درساختمان ،تمامی تجهیزات بصورت هماهنگ کارکرده وامکان تداخل وبروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی ازبین می رود.
امکان گرفتن گزارش های اماری ازتمامی تجهیزات وعملکردانهابه منظوربهینه سازی مصرف.

هوشمندسازی منازل

امروزه avtechتوانسته باتلفیق دستگاه های اخطاردهنده خارجی همانند اشکارسازهای دود وسنسورهای حرارتی دما وچشمی ها و….بامحصولات push videoراه حل های منحصربه فردی راباکیفیت بالاوضریب اطمینان مناسب و حداقل هزینه وتجهیزات بهینه به عنوان یک bmsهماننداعلام حریق وکنترل نورمحیط وکنترل حرارت گلخانه هاو….رابه شماارائه دهد.

درب ورودی

هوشمندسازی منازل

چه درخانه باشیدوچه نباشیدمی توانیدبه راحتی مطلع شویدکه چه کسی پشت درب منزل شماست وزنگ می زند ومهم تراینکه باقابلیت انتقال دوطرفه صدا قادرخواهیدبودکه بامخاطب صحبت کرده ویااینکه توسط کلیک روی ایکون موردنظر درنرم افزارeagleeyes.